<<< >>>

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona w trakcie tworzenia

Info


Czy sport jest ważny?
Tak
Nie

Zobacz wyniki»

Ankietę dodał:delf
Ankieta z dnia: 11-04-2012
Trwa dni: 2847

Tu jesteś :: tak jest

Posiadam głębokie nieodparte wrażenie, że Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Hermes" oraz Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie działają w sposób, który nie służy rozwojowi szeroko rozumianej Kultury Fizycznej w tym SPORTOWI.

Nie podoba mi się ich styl działania!

 Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes złożył 3.03.2011r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie ofertę organizacji: XXXIII Biegu Transgranicznego Gryfino – Gartz i XXXIV Biegu Transgranicznego Gartz – Gryfino. Załącznik nr 1

Była to jedna z pięciu ofert złożonych przez MKS Hermes w 2011 roku, pozostałe oferty:

- organizacja 70 i 71 Masowych Biegów Przełajowych - zobacz >>>

- organizacja Gryfinskich Rajdów Rowerowych - zobacz >>>

- organizacja zawodów dziecięcych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” - zobacz >>

- Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich - zobacz >>>

Oferta, o której mowa w pkt. 1 złożona była jako oferta własna MKS Hermes na konkurs ogłoszony przez Starostwo Powiatowe. Załącznik nr 2

 

 Złożenie przez klub Hermes oferty jako oferty własnej jest bardzo dziwne bowiem organizatorem Biegów Transgranicznych (jak i biegów przełajowych, rajdów rowerowych, czwartków lekkoatletycznych, biegów górskich) jest jednostka organizacyjna Gminy Gryfino działająca w formie jednostki budżetowej: Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. Załącznik nr 7a, Załącznik nr 7b

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy jest jednostką, utworzoną z dniem 1 stycznia 2010 r. uchwałą nr NR XLV/508/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 listopada 2009 r. MOS wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej mieszczące się w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych. Realizowane zadania Młodzieżowy Ośrodek Sportowy przejął od zlikwidowanej 31.12.2009 roku placówki oświatowo-wychowawczej jakim był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a więc jest kontynuatorami tradycji sięgających lat sześćdziesiątych. Załączniki:  nr 3a i nr 3b przedstawia wykaz imprez Organizowanych przez MOS – dokument przedstawiony Radzie Miasta i Gminy Gryfino przez Dyrektora MOS Jana Podleśnego podczas procesu przekształcania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

 MKS Hermes przy składaniu ofert stawiał pieczątkę: 

Co jest bardzo dziwne bowiem. Informuję, że Miedzyszkolny Klub Sportowy Hermes nie jest strukturą organizacyjną Szkolnego Związku Sportowego – stowarzyszenia. Jest stowarszyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000236140 i nazwą Miedzyszkolny Klub Sportowy "Hermes".

 W punkcie 13 wspomnianej oferty podano nieprawdziwą informację poprzez podanie informacji, że klub nie prowadzi działalności gospodarczej:

Podczas gdy w aktualnym na czas składnia oferty wypisie z Krajowego Rejestru Sadowego zapisane jest, że MKS Hermes wpisany jest do rejestru przedsiębiorców. –Dokument wymagany był przy składniau oferty! Załącznik nr 4

W rubryce 7 wypisu z KRS – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej podano, brak wpisów.

Równocześnie MKS Hermes prowadził działalność gospodarczą, pobierał za swe działania pieniądze i wystawiał rachunki. Załącznik nr 5 – Rachunek nr MKS/16/2011

Prowadzenie działalności gospodarczej MKS Hermes miał zapisane w pkt. 5 §9 statutu. Załącznik nr 6 Wyciąg ze statutu MKS Hermes

 W punkcie 9 oferty działacze MKS Hermes podają, że wszystkie działania prowadzi Hermes.

Tymczasem organizatorem Biegów Transgranicznych jest Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. Załącznik nr 7a Podgląd Strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Sportowego www.mosgryfino.pl z rozwinięciem menu imprezy

 W dziale IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego W pkt. 2 MKS Hermes podaje, że przewidywane źródła finansowania zadania publicznego są następujące:

 

 

W punkcie 3.2 Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) Zarząd MKS Hermes informuje, że 15 420 zł, czyli 45,79% zadania chce sfinansować z dotacji z innych źródeł w tym z jednostek samorządu terytorialnego! Oświadczenie niemożliwe do wykonania bowiem Gmina Gryfino nigdy nie ogłaszała konkursu na realizację Biegów Transgranicznych. Od lat realizuje je bowiem jednostka gminna MOS! Nie ma również możliwości by MOS czy też OSIR przekazał dotację dla MKS Hermes. Zwłaszcza, że MOS zadanie to ma realizować zgodnie ze swoimi zadaniami. Dotacje w Gminie Gryfino muszą być udzielane poprzez ogłaszanie konkursów. Nie ma możliwości ogłaszania konkursów na realizację tego co robi już jednostka gminna!

 W pkt. 3 MKS Hermes podaje, że publiczne źródła finansowania są następujące:

Z powyższej informacji wynika, że MKS Hermes uzyskał pozytywną odpowiedź z MOS Gryfino na udzielenie dotacji w wysokości 7420zł.

Na mój wniosek - zapytanie skerowane do Dyrektora Młodzieżowego Sportowego o udostępnienie informacji w tym zakresie uzyskłem odpowiedź Dyrektora MOS Gryfino, że MOS w ogóle nie otrzymał wniosku MKS Hermes o dofinnasowanie na rzecz MKS Hermes na rzecz organizacji Biegów Transgranicznych - Załącznik nr 8

Informuję, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego równocześnie jest Zastępcą Prezesa MKS Hermes – załącznik 4 – wypis z KRS stan na 02.03.2011r.

 W oświadczeniu końcowym w punkcie 6 i 7 działacze oświadczyli:

 

 

 Ofertę złożono 02.03.2011. podpisali ją: Viceprezes ds. Sportu Eugeniusz Kuduk i Członek Zarządu Jacek Stefański

 Komisja oceniająca oferty działała w składzie niezgodnym z uchwałą Zarzadu Powiatu Gryfino nr 46/2011 z dnia 2011-03-17  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki Załącznik nr 17. Z Karty oceny oferty - załącznik nr 18 >>> wynika, że ofertę MKS Hermes oceniał jedynie Jan Gładkow i Kinga Koeller. We wspomnianej karcie oceny ofert nie ma nawet miejsca na podpisy oficjalnie powołanych członków - przedstawicieli organizacji pozarządowych Macieja Puzika i Arkadiusza Durmy. Dlaczego? W Karcie oceny oferty w części oceny formalnej stwierdzono w punkcie 6. (Oferta złożona przez podmiot uprawniony) stwierdzono, że TAK. Jest to błąd formalny. MKS Hermes jako stowarzyszenie sportowe uprawniony jest do składania różnego rodzaju ofert, ale jedynie tych, których jest rzeczywistym organizatorem, a nie organizowanych przez MOS Gryfino - jednostkę sektora finansów publicznych.

W Głosowaniu Zarządu Powiatu Gryfino w sprawie podjęcia Uchwały 17/IV/2011 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki (druk nr 17/21) Członek Zarządu Powiatu JAN PODLEŚNY - równocześnie DYREKTOR Młodzieżowego Ośrodka Sportowego i Viceprezes Hermesa głosował we własnej sprawie - głosował za przyjęciem uchwały! Protokół z obrad >>>

. Po podpisaniu Umowy załącznik nr 17 umowa >>>  na realizacje zadnia MKS Hermes otrzymał ze starostwa Powiatowego dotację w wysokości 8060,00 zł

 

Decyzję o przydziale dotacji dla MKS Hermes podjął zarząd Powiatu Gryfino. Członkiem Zarządu Powiatu w Gryfinie jest Dyrektor MOS Gryfino Jan Podleśny, który pełni równocześnie funkcję Viceprezesa MKS Hermes.

 W Sprawozdaniu końcowym (załącznik nr 9) z wykonania zadania publicznego w punkcie 2 działacze MKS Hermes.

 

 W części III. Sprawozdania z wykonania wydatków:

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

MKS Hermes poinformował, że wszystkie koszty merytoryczne i koszty obsługi zadania publicznego poniósł osobiście! Jest to poświadczenie nieprawdy. Najlepiej jest to widoczne po przeanalizowaniu pkt. 3 sprawozdania – Zestawienia faktur (rachunków)

Do powyższego zestawienia podano faktury opłacone przez: - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie: faktura nr 939/11/VAT na kwotę 2810,55 zł. – załącznik nr 10, faktura nr A03021/2011 na kwotę 207,89 zł. – załącznik nr 11, fakturę nr 198/04/2011 na kwotę 6396,00 zł. – załącznik nr 12, rachunek nr 21 na kwotę 1199,00 zł. – załącznik nr 13, faktura 104/2011 na kwotę 1000,00 zł. Załącznik nr 14

 Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.

Każda faktura (rachunek) powinna:

- być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.

- informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

 

 Składający sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – załącznik nr 9, – z której jasno wynika jakie faktury można składać do rozliczenia!

 

 Przez powyższe doniesienie pokazuję "falandyzację" prawa.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie na działania MKS Hermes w roku 2011 wydał kwotę 24 297,60zł.

Tego rodzaju dziwaczne działania trwają od lat. Przez lata Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na dyplomach i innego rodzaju dokumentach pozwalał sobie na stawianie znaku równoznaczności pomiędzy Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym i Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Hermes”.

Proszę o zwrócenie uwagi na symbole na dyplomach: Załącznik nr 15, Załącznik nr 16. Finansowanie MKS Hermes przedstawione powyżej realizowane było również przez inne struktury samorządu, chociażby Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

MKS "Hermes" jako szczególnie uprzywilejowany występuje o pieniądze, o które występują również inni. 

O co tutaj chodzi? Będę ten materiał w miarę posiadanego czasu wyjaśniał i rozwijał w przyszłości. 

Przygotowanie niniejszych materiałów było bardzo bardzo czasochłonne. Przedstawione dokumenty uzyskałem występując na drodze dostepu do informacji publicznej. O dokumenty wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. 

Niektóre informacje skopiowane zostały ze stron internetowych MOS, Powiatu Gryfino oraz z Krajowego Rejestru Sądowego.

Inaczej pisząc są to materiały publiczne... Za otrzymane dokumenty ze Starostwa Powiatowego zapłaciłem ponad 170zł..

marek sanecki

 Podobne strony

« wstecz | drukuj | w górę ↑

Na skróty